Tiếng Việt  English


QUẢNG CÁO
So ke hoach Binh Dinh
Ngã Ba Đồng Lộc
Ngan hang Ha Tinh
Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
  Đơn vị VNĐ  
 
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2010 - DPI HÀ TĨNH

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2010
Tin đăng ngày: 15/7/2009

UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Số: 510 /SKH-TH

V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày  13  tháng  7  năm 2009

Kính gửi: 

- Các Sở, ban ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Chỉ thị số 756/CT-TTg ngày 05/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 4972/BKH-TH và 4973/BKH-TH ngày 07/7/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Văn bản số 1989/UBND-TH1 ngày 10/7/2009 của Uỷ ban nhân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị:

1. Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 trên tinh thần tiếp tục thực hiện mục tiêu ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội đồng thời phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2006 - 2010. Nội dung Báo cáo kế hoạch gồm:

- Tổ chức đánh giá khách quan, trung thực các kết quả đạt được trong năm 2009 thuộc lĩnh vực, địa bàn mà ngành, địa phương theo dõi, phụ trách so với mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 đã đề ra; đồng thời so sánh với mục tiêu, nhiệm vụ mà các cấp, các ngành đã đề ra trong kế hoạch 5 năm 2006-2010. Báo cáo cần phân tích làm rõ những mặt được, chưa được, khó khăn, thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển  kinh tế - xã hội năm 2009;

- Căn cứ các cơ chế, chính sách của Trung ương, các quy hoạch, kế hoạch của Tỉnh đã phê duyệt, tình hình thực tế của ngành, địa phương và ảnh hưởng của các yếu tố khách quan tác động, xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, địa phương trong năm kế hoạch 2010, các giải pháp tổ chức thực hiện và xác định danh mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư; những đề xuất, kiến nghị.

(Báo cáo khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hệ thống biểu phụ lục thông tin kinh tế - xã hội, danh mục dự án đề xuất thực hiện theo mẫu đính kèm hoặc có thể download qua địa chỉ Website: www.dpihatinh.gov.vn)

- Đối với các Sở, Ngành có Chương trình Mục tiêu Quốc gia, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm, Chương trình đầu tư theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đề nghị có báo cáo riêng gửi kèm.

2. Việc xây dựng kế hoạch phát triển KTXH năm 2010 phải gắn kết với khả năng cân đối nguồn lực và khả năng thực hiện của các cấp, các ngành để bảo đảm tính khả thi, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực.

3. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch theo hướng công khai, dân chủ, mở rộng sự tham gia của tất cả các bên liên quan. Tạo điều kiện để người dân tham gia lựa chọn mục tiêu, dự án ưu tiên đầu tư.     

4. Văn bản Báo cáo và biểu phụ lục kèm theo đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 24/7/2009 để kịp tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh. Ngoài báo cáo chính thức bằng văn bản, đề nghị gửi báo cáo bằng file điện tử theo địa chỉ: khdt.hatinh@gmail.com


Nơi nhận:
- Như  trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Các phòng chuyên môn thuộc Sở;
- Lưu: VT, TH.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)  

Phan Cao Thanh


Các tin Tin tức - Sự kiện khác:

Huy động tổng lực, đẩy nhanh tiến độ Dự án cấp nước KKT Vũng Áng (28/11/2014)
Vào cuộc quyết liệt, đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình, dự án (27/11/2014)
Hà Tĩnh được vay gần 10 triệu USD để phát triển hạ tầng du lịch (27/11/2014)
Hồi sinh Cảng Xuân Hải (26/11/2014)
Rà soát, tăng nguồn thu từ cấp quyền sử dụng đất, thuế vãng lai (25/11/2014)
Quyết liệt chỉ đạo để tăng GDP trên 23%, thu ngân sách hơn 12.000 tỷ đồng (21/11/2014)
Bảng giá đất từ năm 2015 phải sát thực tiễn, nằm trong khung quy định (20/11/2014)
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh: Mở rộng, xây dựng thị trấn Kỳ Anh thành đô thị loại 4 là hết sức cần thiết và phù hợp thực tiễn (19/11/2014)
Hà Tĩnh - FPT hợp tác chiến lược phát triển CNTT đến năm 2020 (19/11/2014)
Đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình cầu dân sinh cấp bách (17/11/2014)
Tra cứu doanh nghiệp
Danh bạ website Hà Tĩnh
Văn bản pháp quy
LIÊN KẾT
CÔNG BÁO HÀ TĨNH
Hệ thống M-OFFICE Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh
He thong van ban
Ban quản lý KKT tỉnh hà tĩnh
Thiet ke Website tai Ha Tinh
DỰ BÁO THỜI TIẾT
LƯỢT TRUY CẬP
Hôm nay: 774
Tất cả: 3805085
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh
Địa chỉ: Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành phố Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393.882.231 - Fax: 0393.856.750 - Email: sokehoach@hatinh.gov.vn
Trung tâm Xúc tiến đầu tư Hà Tĩnh - Điện thoại: 0392.240.232 - Fax: 0393.892.808