Tiếng Việt  English


QUẢNG CÁO
So ke hoach Binh Dinh
Ngã Ba Đồng Lộc
Ngan hang Ha Tinh
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
  Đơn vị VNĐ  
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC - DPI HÀ TĨNH

CƠ CẤU TỔ CHỨC
Tin đăng ngày: 10/3/2008

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư bao gồm: Tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội, xúc tiến kêu gọi Đầu tư trong và ngoài nước, quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, tổ chức thẩm định dự án, thẩm định đấu thầu, Đăng ký kinh doanh trên phạm vi toàn tỉnh.

Theo dõi tổng hợp nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia, đồng thời tổ chức triển khai các dự án được phân công có hiệu quả, tổ chức thanh tra, kiểm tra và các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của Pháp luật. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.
 Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại kho bạc Nhà nước tỉnh.

Cơ cấu tổ chức:

Bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư gồm Giám đốc và các phó Giám đốc, cơ cấu 8 phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Văn phòng
- Thanh tra
- Phòng Tổng hợp - Quy hoạch
- Phòng Kế hoạch phát triển Kinh tế ngành
- Phòng Kế hoạch Lao động - Văn xã
- Phòng Quản lý dự án và Đầu tư Xây dựng cơ bản
- Phòng Kinh tế - Đối ngoại
- Phòng Đăng ký Kinh doanh.

Các tổ chức đoàn thể quần chúng: Công đoàn, Đoàn thanh niên, phụ nữ, Hội cựu chiến binh có mối liên hệ chặt chẽ đặt dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của BCH Đảng uỷ. Sự phối hợp giữa BCH Đảng uỷ, Ban Giám đốc là sự phối hợp chặt chẽ về lãnh đạo, chỉ đạo trong mọi hoạt động của Cơ quan.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, là cơ quan hành chính, làm việc theo chế độ thủ trưởng; Giám đốc chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh về nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong mọi hoạt động của cơ quan, trước Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nhiệm vụ chuyên môn trên địa bàn tỉnh.

2. Giám đốc là người đứng đầu cơ quan về mặt quản lý Nhà nước, lãnh đạo nhiệm vụ chung và trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ cụ thể: Công tác tổ chức Cán bộ, công tác tổng hợp Kế hoạch - Quy hoạch, công tác thẩm định dự án và đầu tư XDCB, công tác thanh tra, làm chủ tài khoản cơ quan và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan.
Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.

3. Phó giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc chỉ đạo điều hành một số nhiệm vụ do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về những lĩnh vực công việc đã được phân công phụ trách:
Kế hoạch phát triển kinh tế ngành, Đăng ký kinh doanh, hợp tác đầu tư với nước ngoài, nguồn vốn viện trợ của các tổ chức quốc tế (ODA, FDI, NGO) kế hoạch phát triển văn hoá - xã hội, giải quyết, việc làm, đào tạo dạy nghề. Tham gia thành viên các uỷ ban không chuyên trách của tỉnh và công tác văn phòng Cơ quan.

 Trưởng phòng là người giúp việc cho lãnh đạo sở, quản lý về mặt hành chính Nhà nước đối với phòng chuyên môn, nghiệp vụ đã được phân công phụ trách; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo sở về lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ công chức, viên chức trong phòng hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Lập kế hoạch công tác tháng, quý, năm của phòng và tổ chức thực hiện. Báo cáo kết quả theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo Sở.

Phó phòng là người giúp việc cho Trưởng phòng, được Trưởng phòng phân công phụ trách một số nhiệm vụ của phòng sau khi đã được thống nhất với lãnh đạo sở và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, về những việc đã được phân công phụ trách.


Các tin Sở Kế hoạch và Đầu tư khác:

Quy chế QL vận hành, và các Quyết định sử dụng khai thác CNTT (2/11/2015)
Hỗ trợ xã Quang Lộc các thiết bị truyền thông, CNTT (25/5/2015)
Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ Sở Kế hoạch và Đầu tư (14/4/2014)
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư (1/3/2012)
Điều kiện kinh tế xã hội (15/2/2011)
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm xúc tiến đầu tư (31/3/2008)
Lịch sử và truyền thống Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh (31/3/2008)
Cơ cấu tổ chức (10/3/2008)
Lịch sử phát triển (10/3/2008)
Chức năng - Nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư (10/3/2008)
Tra cứu doanh nghiệp
Danh bạ website Hà Tĩnh
Văn bản pháp quy
LIÊN KẾT
Sàn TMĐT Hà Tĩnh
Hệ thống I-OFFICE
CÔNG BÁO HÀ TĨNH
He thong van ban
Ban quản lý KKT tỉnh hà tĩnh
DỰ BÁO THỜI TIẾT
LƯỢT TRUY CẬP
Hôm nay: 1208
Tất cả: 5578978
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 14 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành phố Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393.882.231 - Fax: 0393.856.750 - Email: sokehoach@hatinh.gov.vn